OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT Venango 2005
4. 7. 2005 a 23. 7. 2005, louka "Kladrubka"

Vechny fotky z tbora

  Akoli to dti na srazu v pondl 4. ervence jet netuily, letn tbor 2005 zaal pro vechny vedouc koncem ervna hlednm louky, kde by mohl tbor stt. Pro ns neastnm zenm osudu jsme toti nemohli bt na na louce "Na Batkov" a tbor jsme postavili asi kilometr od msta, kde v roce 1994 stl prvn tbor Venango - nedaleko Kladrubsk hory nad Dolnmi Hoicemi.

  Prostor tbora byl o trochu men, ne jsme byli zvykl, ale mli jsme to zase bl k umvrn a sprchm. Pestoe louka byla na kopci, pekvapilo ns, e pi detch, kterch jsme si uili vrchovat, stla uprosted tboit voda - ale na Slapy (jak jsme loui pojmenovali) jsme si postupn zvykli.

Cel tbor  Prvn ohe se musel uskutenit v tpku, protoe dlouhotrvajc d隝 ns pivtal hned druh den. ekali jsme neobvyklou nvtvu - note a on skuten dorazil. Pedal nm peklad sti zvti Johna F. Hilla z USA, ve kter nm pan Hill odkazoval st svho ddictv. Nestlo tam ale, jak ddictv zskat; jedinm vodtkem byl spolenk pana Hilla na Aljace, a tak jsme se dohodli, e nejlepm dopravnm prostedkem bude lo a po jednotlivch posdkch jsme odjeli na Aljaku.

  Abychom se na studenm severu uivili, museli jsme najt zlato, kter jsme promnili za penze a penze jsme mohli utrcet v baru nebo je trochu rozmnoit v kasinu. Kenou informaci o ddictv jsme ale nezskali, jen odkaz na Hillova zstupce v Japonsku.

  Pesunuli jsme se do Japonska, kde jsme se nauili rzn skldaky origami a soutili jsme ve zrunosti ovldn hlek. Z Japonska jsme cestovali do Egypta. Tam se nm podailo najt Rossetskou desku s peklady hieroglyf a mohli jsme rozlutit dal zprvu, kter ns poslala na jaksi tichomosk ostrov.

  Pi plavb v rozbouenm moi vechny ti lod ztroskotaly a abychom o sob mohli podat zprvu, museli jsme vyrobit ltajc draky. Pomoc trosenkm pila vzpt a s opravenmi lodmi jsme pistli na ostrov Verba. Nejprve se zdlo, e je ostrov neobydlen, ale asem jsme nali domorodce, kterm jsme pomohli najt jedin exempl jejich slovnku. Podali ns jet o jedno - s pomoc zaklnadla se pokusit pemoci jejich krutovldce Angrama. Po ltm boji padl Angram mrtev a domorodci nm dali dopis od Hillova pobonka, kter byl psn neviditelnm psmem. Dopis nm pislbil pest krl Guinejskho krlovstv, ale nejprve jsme se museli pokusit zachrnit jeho dceru ze spr draka. To se nm podailo a krl Leon peloil dopis, ve kterm stlo, e dal informace o ddictv ns ek na Havaji.

  Na Havaji vldla tropick vedra a mstn domorodkyn ns vyzvala k zvodu na lehkch lunech. Jak se ukzalo posledn zastvkou na pouti po celm svt se stalo Grnsko. Jakmsi nedopatenm tam uvzli tuci, kter jsme museli zachrnit. Za odmnu jsme dostali od eskymka dopis od pana Hilla, ve kterm nm svil, e ns schvln poslal do rznch zem po celm svt, nebo podle nj je nejvtm bohatstvm v lidskm ivot poznvn cizch nrod a jejich zvyklost a to nm chtl nam putovn zprostedkovat. Ale hmotn ddictv jsme tak zskali - kad si dom odvel zlat poklad.

  Nemohli jsme ale po svt cestovat jen tak - na Aljace nm zastupitelstv vydalo cestovn pasy, ktermi jsme se museli prokazovat v kad zemi, kam jsme pijeli. Do pas jsme dostvali raztka a podpisy zplnomocnnch zstupc, jen na ostrov Verba nm msto podpis domorodci otiskli palec.

  Vichni jsme zanali na lodi jak se k od pky jako plavci. Ale komu se dobe vedlo ve vech disciplnch v rznch koutech svta, zskval za to body a stoupal v hodnostech pes lodnka, kormidelnka, 1. dstojnka a ke kapitnovi. Kad lodn posdka mla sv barevn uniformy a kad postup byl na uniform zaznamenn.

  Krom plavby po svt jsme stihli spoustu dalch vc. Postavili jsme ped tborem ty na baryball, kde se pak odehrvaly zuiv zpasy. Kdy nm to poas dovolilo, chodili jsme se koupat - celkem jsme zkusili vodu ve tech rybncch. Kdy naopak poas nebylo moc vstcn, uspodali jsme halov volejbalov turnaj v jdeln. Tak jsme navtvili Chnovskou jeskyni, kterou jsme pln vichni (i Trpaslci) opustili nouzkem. Nechybla ani non bojovka pro vedouc, kterou pipravovaly dti. Jejich pevleky a scnky byly tak dsiv, e si vichni vedouc zaslouili korlek za nebojsu.

  Prostedn, slavnostn, tbork, na kterm se udluj hvzdy, erifov a Marlov, byl tento rok vjimen, protoe podest na letnm tboe byli ti vedouc. Ale nejdv se rozdvaly hvzdy za pt ast na letnch a zimnch tborech Venango. Hvzdu slavnostn pevzali Andulka, David a tpn. Rada starch obdrela dosti o titul Marla od vech t vedoucch, kte byli na svm destm letnm tboe - od Bohoue, Vladny a Kida - a vem tem adatelm tento titul udlila. Jirka je postupn ve slavnostnm kesle Marlem jmenoval.

  Borci a Veterni, kte byli na tboe na ti tdny, jeli posledn tden na puky. Veterni ujeli prvn den sto kilometr a spali v kempu v eskch Budjovicch. Borci se svezli kousek cesty na jih vlakem a pak lapali z Jindichova Hradce do Tebon. Druh den svedl oba oddly do jednoho kempu v Sobslavi, kde spolen penocovali. Tet den se vichni vraceli kopcovitou krajinou pes Choustnk do tbora.

Lodn posdky
 Trpaslci: Bohou, Vladna, Kid
Klrka, Maruka, Luk, Honza, Kja, Anetka
Borci: Pavel, Petrk, Vlaka
Andulka, Kaka, David, La, Veronika, Hanka, Martin, Sa, Kamilka
Veterni: Jirka, Lendulka
Ondra, Chris, Ryba, Bra, tpn, Andy, Klra, Rulda, Matou

Lendulka  


WEB design: © VENANGO