OS VENANGO

Sobotní výlety
 Letošní sobotní výlety
 Výlety v roce 2015
 Výlety v roce 2014
 Výlety v roce 2013
 Výlety 2011/2012
 Výlety 2010/2011
 Výlety 2009/2010
 Výlety 2008/2009
 Výlety 2007/2008
 Výlety 2006/2007
 Výlety 2005/2006
 Výlety 2004/2005
 Výlety 2003/2004
 Výlety 2002/2003
 Výlety 2001/2002
 Výlety 2000/2001

Tábory
 Letní
  Kde je letní tábor?
 Zimní

Ranč
 Kde je ranč?

O nás
 Kdo jsme
 Vedoucí
 Vznik VENANGA
 10 let Venanga
 Šerifové a Maršálové
 Kontakt na nás
 Napište nám
 
LDT Venango 2009

Prohlet vechny fotky | Sthnout vechny fotky

Stavn tbora

   Sobota pesko do nedle s nevdanou rychlost, pod kupou podlek, stanovch konstrukc a Na stavenirznho harampd, z kterho se pomalu rsuje tbor, se pet den, bez minut a vtein, jen k dvma vyhlenm bodm. Prvnm je obd vyzpvan vemi aludky v touebn psni, kter doznv a do hoick hospdky a druhm je konec, konec pod hvzdnou oblohou, skrytou v mstech pod vrstvy smogu a nutnost osvtit nco tak bezvznamnho oproti vesmru jako je Prask hrad. Den kon. Mraky se kleb, ped stany vachtm v promench botaskch, pevleu se a jdu spt. Dnes dn chvatn podvan nebude.

Letn tbor VENANG0 2009

   Steda ve znamen oekvn a napt, kdo usedne ke spolenmu jdlu na dalch 14 dn. Steda naplnn v jdelnsluncem, odpoinkem a rychle se opalujcmi rameny. Unaven a naten se sthuji do stanu, ve kterm budu ulehat nsledujcch 20 dn. V tom se od lesa ozvaj prvn hlasy a netrv dlouho a v tboe je 50 dt zabydlujcch se ve svch stanech jako j ve svm.

   Mm radost, vichni ti, co jsem ml v oddle, kdy jsem v roce 2003 peel poprv k vedoucm, pijeli. Dorazila dcka z loskho roku i z let pedelch vetn novch prstk veho vku. Je to dobr. Veer se kon kadodenn rutina ukldn dt a peten nejrznjch pohdek a ke straidelnmu Harrymu. Natst netu. Mm vybudovanou s vysoce kvalitnch vyprav a pedta pohdek, e m sta ve dit, lidi poslm do stan, kde jsou dni. Ukldn kon s poslednm zavenm vkem, odebrme se na tradin poradu v bain, stanu kam dti nesm nebo by se mohli ztratit v nejrznjm tborovm vybaven, porada, kterou mme kad nejradji. Tbor zan.

   Seznamovn probh vtinou del dobu, ale aby si dti osvojily alespo nae jmna pistoupme na VladenaRybikou vymylenou hru, kdy kad mme sv nalepen na ele tak dlouho jak kdo snese. Vydvme se poznvat okol, hrt prvn hry po lese, seznamovat dti s nstrahami vlet na kole i v mstnch lesch. Hned pi prvn he jsem svoji nlepku z ela schoval do kapsy a s Rybikou a Podporou jsme se snaily v potu tve vyrovnat energi malch dt, ltat po lese se stejnm nepedstranm nadenm a navzjem si jej pedvat. A dailo se. Ti mal lidikov v ns nikdy neumou jen hraj na schovvanou s nam dosplm dleitm j.

   Pes neustle neshody s poasm a jeho uplakanou natst teplou nladou je teba pustit se do tborov hry. Pro leton rok jsme se inspirovali legendou o krli Artui a mei Excalibru. Na veer je teba pipravit zahajovac tborov ohe a vydat se pro kouzeln amulety, chrnc ns ped silou krlovny temnot Mab. Ve spchu je pipraven prvn hranice. Je jedna z nejmench, kterou jsem kdy postavil. Nen as. Dtem se zavraj oi. Ohe bude krtk a hned po jeho zvren psni vyrazme pro amulety. Cel houf trpasliho oddlu jde k lesu. Jet diskutuji monost poslat je po dvou do temnho lesa nakonec padne rozhodnut. Pjdeme spolen. Cesta je bezpen po trase je hldka kadch padest metr, ale pesto se vypravme spolen. Nejsme tu od toho abychom dti poznamenali dlouhou vpravou do nonho lesa na zbytek dtstv. Jdu s Podporou za hloukem 16 trpaslk. Staten jdou kupedu 20 metr ped nmi. Putuj ve skupince, povdaj si a sleduj paprku, kter ns zavedou a do cle. Nhle se skupinka roztbet. Svtlo se objevilo za zatkou uprosted cesty. Pod nm nachzme mal, magick, koen prvodce skrze nstrahy, kter ns mohou pi naem putovn potkat. Vracme se do tbora a jdeme do hajan.

   Dopoledne ptenho dne jdeme s trpaslim oddlem hrt do lesa na olympidu na pokraovn. Hzme, Trpasli olympidabhme, pemlme jak doshnout co nejlepho vsledku. Vrcholem naeho zpolen v lese byla drha z horolezeckho lana s navleenou osmikou. Zvodnk musel s rukou pivzanou k osmice zdolat tra podl lana v co nejlepm ase. Klikovalo se podl strom, cesta se kiovala, muselo se podlzat, peskakovat a dvat pozor na pekky. Moje sklerotick pam si pamatuje, e jsem vyhrl j. Samozejm, e jsem el na tra mimo sout. Z dt se blejsknul Adam a Gbinka, ale tak je mon e nkomu kivdm. Ve je zaznamenan v zpisnku, kter nechvme v tboe a ten v vc. O dva dny pozdji jsme pokraovali v disciplnch-chze po lvce, postaven ze dvou lan nataench mezi dvma stromy, na kter se kad podn vyblbnul a dalm zpolenm bylo propltn se pavou st. Odpoledne, po zahjen naeho internho trpasli soupeen, jsme vnovali hrm na louce a kontrole stavu kol, abychom mohli vyrazit na vlet.

   K veeru jsme se doslechli o kouzelnm mei, kter pr m ve sv moci hodn jezern pan. Me, kter u Merlinatoume zskat se zdl bt na dosah ruky. Cel tbor se oblkl do teplho jeliko se pipozdvalo a vyrazil na cestu k nejblimu "jezeru". Pesvden, e jdeme k tajupln non hladin jsme se zasekli, kdy jsme spatili v dli planouc ohn. e jednoho se tlue s druh, natst Jirka vechny umravn ve svm naden. Pomalu se blme k onomu zhadnmu mstu. Prvn pchoz spat zbroj a pilbici v kruhu z lou. Ve skle zaraen me. Nhle postava kouzelnka vystupuje z lesa. Pedstavuje se jako Merlin, urostl star mu s dlouhm blm vousem a vlasy takt blmi mrn zakrvajcmi elo. Obleen do kroukov zbroje s meem u pasu o ti stopy vy ne nejvy chlap z ns. Pozdrav. Pt se kdo jsme a pro jej rume v jeho odpoinku. Jeho slova odhalujc rzn tajemstv mee v ns vyvolvaj jet vt touhu pokusit se me vythnout. Velik kouzelnk pedvede, e doke Excalibur ze skly zdvihnout nad hlavu. Zasune me a mocn kameny pevn sevou poklad, kter ste ve svm nru, aby se nedostal do nesprvnch rukou. Merlin miz za svtli oh v tmavm lese. Pistupujeme k mei, kter jet ped minutou koukal k hvzdn obloze, ale nikomu z ns se nepoda tento artefakt vythnout ani o mal kousek. ڞas, nechpav pohledy a rzn spekulace nad tmto kouzlem. Odchzme. Jsme jet na zatku sv cesty nepipraveni na moc pichzejc s kouzelnm meem. S nespchem, nikoliv se zklamnm, se vracme do tbora.

   V nsledujcch dnech ns krom tradinch tborovch dovednost, radovnek a nejrznjch her jako Krlovsk rodinavlajkovan, motlci, desetiboj, hledn princezny, bojovek a dalho ns ekalo vyrbn vlajek a erb pro rytsk kln. Nkolik rytskch turnaj a dovednost se zahajovacm ritulem za ptomnosti krlovsk rodiny, kterou ztvrnila Podpora a Pavel. Byli tak senzan namaskovni, e se m dti ptaly. "Vladno a kde byla Podpora, kdy jsme mli turnaj." No senzace. Jednou krlovsk rodina pila k rann slezin s dvornm akem. Se mnou jako dvornm akem. Sebejist tvrdm, e si mj vstup urit kad pamatuje, kad kdo byl ptomen. Turnaje jsou dobe zdokumentovny foto video kolekc, tak je nebudu dlouze rozebrat je teba si pokat na sestih videa.

   Rytsk zpolen bylo prokldno vlety na kole. Pedevm se jezdilo za sladkou odmnou do beseda s MyslivcemChnova do cukrrny, po clech, na dohled vzdlench koutech, znmho kraje jinch ech. Cel tbor se ke konci vydal na kolo do nedalekch Chnovskch jeskyn, kde novm dtem, ale i tm co u jeskyni navtvili, nai dlouholet kamardi jeskyi podali pbhy o vzniku rznch tvar ve skle, informac o objeven jeskyn a o ece, kter protk Pacovou horou, kde se jeskyn utvoila bhem tisc let.

   Jedno z pekvapen nm nachystal mstn pan myslivec. Velmi pjemn, star, ven pn jeho jsme potkali v lese. On sbral houby a, jeliko my nesmme, poslali jsme ho na msta, kde jsme zahldli obrovskho pravka. Dohodli jsme se snm, e nm pijede pedstavit mysliveck povoln a jeliko pijel, pedpokldm, e na houbu nael. Pithl sebou koeiny, puky, dalekohled, mysliveckou kroniku a skvl vypravsk umn. Dti byli jak pibit ke stolu a hltaly kad jeho slovo a phodu. Vysvtlil nm velice dobe pro stl zv v lesch a tak jak pi sklizni zachrauj mlad kolouky. Prozradil pbh kad koeiny, kterou pithl sebou. A vem bylo jasn, e myslivci do lesa pat. Dvakrt vystelil do iek z brokovnice, nechal ns se podepsat do mstn mysliveck kroniky. Co byla velk est a prlomov okamik vzjemnch vztah. Podpoe, tborkkter udlala dojem nechal liku a jel dom za svmi povinnostmi.

   as plyne neuvitelnm tempem a relativita asu v nabytm zbavnm programu dostv novho nefyziklnho smyslu a rozmru. Je 4 dny ped koncem tbora pro men dti. Veer je tbork, z kterm nm pomh parta vyslouilch vetern, kte nakrtko zavtali zavzpomnat na star asy. Tbork m atypick tvar uprosted rozen konc stejnou tloukou jakou se odlepil od zem, jeho dmysln konstrukce zajiuje teplo ohn bez velkho plamene do vky. Zmrn konstrukce z mnoha praktickch dvod se povedla. Hraji na kytaru jako ji mnohokrt bhem tbora, ale nyn ve slavnostn atmosfe, ve kter nen msta pro legrcky. Jsou jmenovn nositel hvzdy za pt ast na naich tborech a dokonce ti sherifov za deset ast. Vichni zpvaj, pasovn do rytskho stavuvichni zpvaj i kdy nen slavnostn okamik, ale kouzlo slavnostnho ohn zaplenho planoucm meem doke pi nkterch psnch vyhnat i slziku do tve. Kdo nezail neme pochopit pocit a tok mylenek v tomto rozpoloen. Zakonuji symbolicky psn Pelezl jsem plot, lec mimo ostatn repertor a pln rozhozen odchzm do tmy vzpomnat, mimo veker dn a tborov cvrkot. Netrv to dlouho rozloum se jako u tolikrt pedtm a odchzm na zasedn rady starch kam se pipojily nov jmenovan erifov. Vzpomnme na udlosti zait bhem dlouhch let v lese nad Maovicemi, v rekordn potu astnk a kad m svj jedinen pbh co vylo na stl.

   Ke konci tbora nkte prchodem skrze rzn disciplny, turnaje a nstrahy doshli tolik zkuenost, kolik je poteba na to, stt se rytem, tm vyvolenm, kter dostane poehnn sil vemocn prody vythnout me z kamene. Pichzme na msto, kde se opt zjev kouzelnk Merlin a nech ty, je si zaslou nosit titul ryte kulatho stolu, vythnout me ze skly.

na puku Borc ...  Druh den je teba zabalit a pichystat se na cestu dom ke svm rodim. Odjezd podruh zkomplikuje objednan pepravn firma, ale to je soust ivota. U s n jednodue nepojedeme.

   V tboe zstane jen ta st dt, kte rdi jedou na tdenn vpravu na kolo. Jezdme po mstech, hradech, zmcch, od rybnku k ece, od kempu ke kempu a pedevm od zitku k zitku, jak jen tm nejslabm v teamu sly sta, protoe jezdme vichni za jednoho. Je velik koda, e je pry doba, kdy na tboe zstali vechny dti ti tdny, vetn m a mho mladho brchy, kupy kamard, kte jsou kolem m pod u hezkou dku let.

  Za rok nashledanou na letnm tboe 2010.

Trpaslk Vladna  
s nepatrnou korekc od Paflyka  


WEB design: © VENANGO